محموعه روش اجرایی کنترل عملیات

9 / 10
از 92 کاربر
بازگشت به لیست مطالب دانلود| شنبه 6 خرداد 1402 در ساعت 17 : 37 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

مجموعه ای از روش ها و دستورالعمل های کنترل عملیات

 

شامل بیش از 100 روش و دستورالعمل

 

روش اجرایی کنترل عملیات تشریح کننده ی کنترلهای ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی برروی فعالیتهای خطرزای شناسایی شده است. مطابق استاندارد OHSAS45000 و ISO14001 سازمان میبایست یک روش اجرایی کنترل عملیات تدوین کندکه تمامی دستورالعملهای ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی مرتبط بافرایندهای خطرسازرا درزیر مجموعه روش اجرایی کنترل عملیات دیده شده باشد.

دراستانداردOHSAS 45000 و ISO14001 دربند 4-4-6 درمورد کنترل عملیات بحث شده است امادرمدل HSE ارائه شده توسط OGP صراحتا بندی بااین عنوان وجود ندارد امادر بند 5 یعنی " طرح ریزی " و درزیر بند آن 5-3 " روشهای اجرایی و دستورالعملهای کاری " به موضوع کنترل عملیات پرداخته شده است. زیربند "روشهای اجرایی و دستورالعملهای کاری " درمدل HSE ازنظر محتوایی کاملا شبیه همان بند کنترل عملیات استانداردهای OHSAS 45000 و ISO14001 است.

درزیربند " روشهای اجرایی و دستورالعملهای کاری " مدل HSE و همچنین بند " کنترل عملیات " استانداردهای OHSAS 45000 و ISO14001 بیان شده فعالیتهایی که نبود روشهای اجرایی و دستورالعملهای مدون میتواند منجربه تخطی ازخط مشی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست یاالزامات قانونی شود بایدشناسایی و برای آنها دستورالعمل یاروش اجرایی تدوین شود و باتعریف معیارهای عملکرد پایش گردند.

دراستاندارد ISO14001 و OHSAS 45000 ازتدوین روش صحیح اجرای کار و دیدن موضوعات HSE درآن بعنوان ابزاری برای کنترل استفاده میشد.تدوین دستورالعملهایی مثل ایمنی کارهای تعمیراتی ، ایمنی در بتن ریزی ، ایمنی در جوشکاری و برشکاری ، ایمنی نردبان ، ایمنی در گود برداری ، ایمنی کار در ارتفاع ، ایمنی داربست ، دستورالعمل ایمنی ورود به فضای بسته ، مدیریت مواد زائد و ...

امادر استاندارد ISO14001:2015 ایزو 14001 ویرایش 2015 دربند 1-8 " طرح ریزی عملیات و کنترل " عنوان میشود بادرنظرداشتن طیف عملیات و ریسکهای سازمان میتوان روشهای متنوعی ازکنترلهای عملیاتی رابکار برد.دراستاندارد ISO14001:2015 روشهای کنترلی جهت کنترل عملیات تنهابه تدوین روشها و دستورالعملهای ایمنی محدود نمیشود بلکه میتوان فرایندها راطوری طراحی کردتااز خطا جلوگیری شود یااز فناوریهای نوین برای کنترل فرایندها یاعملیات استفاده کرد. استفاده ازافراد ذی صلاح برای کسب اطمینان ازنتایج مطلوب و همین طور اجرای فرایندها بنحوی خاص نیز ازروشهای کنترل عملیات است.

قیمت : 55,000 تومان
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :