پاور پوینت تعالی سازمان بر اساس مدل EFQM

9 / 10
از 81 کاربر
بازگشت به لیست مطالب دانلود| دوشنبه 25 شهریور 1398 در ساعت 15 : 55 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

مدل تعالي سازماني EFQM

 در جهان امروز با توجه به سرعت و حجم اطلاعات و چالشهاي پيش روي سازمانها،ضرورت داشتن معيارهايي براي تعيين موقعيت و برنامه ريزي بر اساس نقاط ضعف و قوت بيش از پيش ضروري به نظر مي رسد.جوايز آيفيت و مدلهاي خاص آن نزديك به چند دهه است آه ذهن نظريه پردازان سازمانها را به خود مشغول آرده است.جايزه دمينگ و جايزه آيفيت مالكوم بالدريج از آن جمله است.اروپا بويژه بعد از حرآت جمعي آشورهاي اين قاره بسوي اتحاد و يكپارچگي آامل سياسي-اقتصادي ضرورت توافق بر تعيين چنين جايزه اي را بيش از را EFQM پيش احساس آرد.بر اين اساس بنياد آيفيت اروپا متشكل از 14 آشور صنعتي اروپا مدل تعالي پيشنهاد داد.
با توجه به چالشهاي سياسي آه آشورمان با آن روبروست و محدوديت هاي اعمال شده از سوي قدرتهاي انكار ناپذير است. EFQM بزرگ ضرورت پرداختن به : EFQM بررسی اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزيابی عملکرد سازمان ها در دو حوزه فرآيند ها و نتايج حاصل از اين فرآيند ها است. دستاوردهای حاصل از ارزيابی در اين مدل عبارتست از نقاط قوت سازمان و زمينه های قابل بهبود آن که برای دستيابی به بهبودها فهرستی از برنامه های اولويت بندی شده را نيز پيشنهاد می کند. بر توجه به ارزش ها و مفاهيم بنيادين هشت گانه ، لازمه ،(TQM) اساس آموخته های مديريت کيفيت جامع موفقيت و ايجاد بهبود مستمر سازمان ها است .
ارزش ها و مفاهيم بنيادین پايه های اصلی برنامه ريزی و استقرار سيستم ها را تشکيل می دهند و برای شناخت وضعيت عملکردی سازمان ها بايد از معيارهايی بهره گرفت که ارتباط تنگاتنگی با مفاهيم فوق الذکر داشته باشند، معيارهايی که توسط آنها، ميزان تحقق هشت مفهوم بنيادين و ميزان موفقيت سازمان در دستيابی به نتايج را بتوان اندازه گيری کرد.
ارزش ها و مفاهيم بنيادين تعالی، که در ادامه تشريح خواهند شد، بدون توجه به نوع فعاليت و اندازه سازمان ها، برای کليه آنها قابل استفاده بوده و مدل تعالی سازمانی را پشتيبانی می کنند.

1) نتيجه گرايي  (Results Orientation)

2) مشتري مداري (Customer Focus )

3) رهبري و ثبات در مقاصد

 )  (Leadership & Constancy of Purpose

4) مديريت بر اساس فرآيندها و واقيت‌ها

 ) ( Management by Processes and Facts

5) مشاركت و توسعه منابع انساني

 ( People Development & Involvement)

6) يادگيري، نوآوري و بهبود مداوم

 (Continuous Learning, Innovation & Improvement)

7) توسعه شراكت ها  (Partnership Development)

8) مسئوليت‌هاي اجتماعي (Public Responsibility)

 جهت استفاده از فایل ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کنید. در صورت نداشتن برنامه Winrar آن را از اینجا دانلود کنید.

قیمت : 39,000 تومان
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :